تنظیم درجه حرارت

برای این که کودک بتواند به منزل برود باید بتواند حرارت بدن خود را نگه دارد، بدون استفاده از تحت حرارتی.

با توجه به این که تنظیم حرارت در نزد کودک هنوز به ظور کامل تکامل نیافته است شما بعنوان والدین در منزل می بایست درجه حرارت بدن را دو بار در طی روزهای اول اندازه بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که دمای بدن کودک میان ۳۶،۷ و ۳۷،۲ درجه باشد. کودکی که زیاد از حد سرد شود به جای این که وزن خود را افزایش دهد انرژی زیادی برای گرم نگه داشتن خود به کار می برد. کودکی که زیاد از حد گرم شود می تواند خسته شود و علاقه کمتری به غذا خوردن نشان دهد. زمانی که درجه حرارات کودک ثابت می شود کافی است که برای احساس حرارت بدن به گردن، کمر و یا شکم کودک دست بزنید.

اگر کودک شما سرد می شود

  • کودک را به صورت پوست بر پوست قرار دهید
  • ترجیحا از شال حمل یا تیوب/ پولیور استفاده کنید
  • در داخل خانه هم از کلاه استفاده کنید
  • از چدن لایه لباس/پتو در تختخواب استفاده کنید