خواب

بر اساس توصیه های اداره کل خدمات اجتماعی چنانچه در زمانی که والدین بیدار نیستند و یا در نزدیکی کودک قرار ندارند کودک بر روی کمر بخوابد خطر مرگ ناگهانی نوزاد کاهش خواهد یافت. خواب بر روی کمر امن تر از خواب بر روی پهلو تلقی می شود چون کودک خوابیده بر روی پهلو می تواند دچار این خطر شود که از حالت پهلو به روش شکم غلت بزند. کودک باید در تخت خودش در اتاق خواب پدر و مادر بخوابد و یا بستر مخصوص به خود در تحت پدر و مادر داشته باشد. بستر مخصوص به خود به این معنی است که کودک باید تشک و پتوی مخصوص خود را داشته باشد تا بیش از حد گرم نشود. بالشت های اضافی که ممکن است بر روی کودک بیفتد را بردارید.