پمپ کردن و استفاده از شیر پستان

یمپ کردن شیر پستان می بایست مستققیما پس از شیردادن یا غذا دادن صورت گیرد. قبل از پمپ کردن دست ها را شستشو دهید. پس از پمپ کردن شیشه ها و دیگر ملزومات پمپ با آب سرد شسشو داده می شود و با دست یا ماشین ظرفشویی شتسه شده و در هوا خشک کرده می شود. ست پمپ، شیشه ها و پستانک ها (غیر از شلنگ ها) یک بار در شبانه روز به مدت حداقل ۵ دقیقه در آب جوشانده می شود.