چگونه می توانم وضعیت عمومی کودک را تحت نظارت قرار دهم؟

این شما بعنوان والدین هستند که بهتر از هر کسی کودک خود را می شناسید. به همین واسطه مشاهدات والدین از کودک بسیار دارای اهمیت هستند. به نکات زیر توجه ویژه داشته باشید:

  • رنگ پوست کودک، برای مثال رنگ پریدگی.
  • اگر کودک خسته می شود و توانایی غذا خوردن را ندارد.
  • درجه حرارت بدن کودک.
  • گرفتگی بینی، آب بینی و چشمان چسبناک. با کمال میل سرم نرمال سالین در منزل داشته باشید.
  • اگر کودک بدون توجه به وعده غذایی، برای مثال در موقعیت افقی استفراغ می کند و یا شکلک در آورده و اشتهای خود را از دست می دهد.
  • اگر ناف کوک قرمز و چسبناک شود – با سرم نرمال سالین شستشو داده و کمپرس کنید.