نگهداری از شیر پستان و جایگزین شیر مادر

شیر پمپ شده پستان می تواند در یخچال (۴ تا ۶ درجه بالای صفر) به مدت حداکثر دو روز نگهداری شود. شیر پستان گرم و سرد را با یکدیگر نخبوط نکنید، اما می توانید شیرهای همان روز را پس از سرد شدن با یکدیگر مخلوط کنید. شیشه ها را با تاریخ نشان بگذارید.

شیر پستان می تواند تا حداکثر یک روز پس از پمپ شدن فریز شود. دوام آن در درجه حرارت یخ زده (حداقل ۱۸ درجه زیر صفر) شش ماه است. شیر یخ زده در طی شب در یخچال و یا بمدت دو تا سه ساعت در آب سرد از انجماد بیرون آورده می شود. پس از آن تا دو روز قابل استفاده خواهد بود و نمی تواند دوباره فریز شود.

یک بسته باز شده جایگزین شیر مادر معمولا تا یک ماه قابل استفاده است. پودر را با آب جوشی که خنک شده است مخلوط کنید. به این طریق می توانید جایگزین را آماده کرده و بمدت ۲۴ ساعت در یخچال نگه دارید. اگر افزودنی به جایگزین شیر مادر اضافه می کنید نیز مدت دوام به همین اندازه است.