تعویض پوشک

باسن بسیاری از کودکان قرمز می شود، دلیل آن شل بودن، کمی خورنده بودن و دفعات زیاد مدفوغ است. در درجه اول از دستمال های نظافت خشک استفاده کنید که با آب ولرم خیس شده باشد. هوا بدهید و خشک و تمیز نگه دارید. در صورت پوست قرمز و تحریک شده می توانید با شیر پستان تمیز کنید. برای محافظت از پوست می توانید از پماد نیز استفاده کنید. با کمال میل با پرستار خود در درمانگاه کودکان مشورت کنید.