بعد از بخش مراقبت های پرستاری کودکان

هدف ما این است که کودک شما هر چه سریعتر به خانه بیاید. در خانه خطر عفونت کاهش پیدا می کند و این فرصت را پیدا می کنید که در آرامش با یکدیگر آشنا شوید. برخی از کودکان زمانی پس از به سر بردن در بیمارستان در بخش مراقبت های خانگی پرستاری از کودک مورد مراقبت قرار می گیرند، اما برای بسیاری از کودکان این درمانگاه کودکان(BVC) است که وظیفه ادامه بررسی های پزشکی و واکسیناسیون کودک را بر عهده می گیرد. اگر کودک شما پس از مرخص شدن از بیمارستان مریض شود می بایست در درجه نخست با درمانگاه خود تماس بگیرید و یا به راهنمای مراقبت با تلفن ۱۱۷۷ تماس بگیرید.

مراقبت از نوزادان در منزل

Webbredaktör: 5pb8