اندازه گیری وزن در بخش مراقبت پرستاری نوزاد

وزن کودک نوزاد در ابتدا بصورت روزانه اندازه گیری می شود و این بسیار معمول است که وزن کودک در اولین روزهای پس از تولد کاهش می باید. طی حدود یک هفته تا ۱۰ روز بسیاری از کودکان وزن خود را افزایش داده و وزن زمان تولد خود را باز می یابند و سپس به آرامی شروع به افزایش وزن می کنند. افزایش وزن بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم در هفته معمولاً یک خط مشی است. اما طبیعتا افزایش وزن فردی است.

اندازه گیری وزن بر روی ترازو

برای جلوگیری از سرمازدگی ناراحت کننده و حرکات استرس زا در هنگام اندازه گیری وزن ، همه کودکان باید بصورت خوابیده بر روی پهلو یا شکم و با حمایت مناسب در اطراف خود وزن شوند. هنگامی که کودک برای وزن شدن از بستر خود منتقل می شود، می بایست به خوبی در یک حوله یا قنداق پیچیده شود. کودک را در حین انتقال نزدیک خود نگه دارید. ملزومات بستر باید قبل یا بعد از وزن گیری به طور جداگانه وزن شود و وزن کودک سپس با توجه به آن تنظیم شود.

اندازه گیری وزن در دستگاه Kuvös

هنگامی که قرار است وزن کودک در ترازوی داخل دستگاه kuvös اندازه گیری شود، کودک باید بر روی پهلو یا شکم و با حایل مناسب و با کمک حوله/قنداقی که در آن پیچیده شده در دستگاه قرار گیرد. ملزومات بستر باید قبل یا بعد از وزن گیری به طور جداگانه وزن شود و وزن کودک سپس با توجه به آن تنظیم شود.