اندازه گیری درجه حرارت در بخش مراقبت پرستاری نوزاد

Se film om temperaturmätning

کنترل دمای بدن کودک کاری است که شما به عنوان والدین چندین بار در روز انجام می دهید. با دقت بازوی کودک را بلند کرده و دماسنج را در زیر بغل وی قرار دهید. سپس دست خود را به عنوان حایل روی بازو قرار دهید و کودک را نگه دارید. پس از مدتی کوتاه ، صدای بوق کوچکی از دماسنج شنیده می شود و اندازه گیری انجام می شود. بازوی کودک را با دقت بلند کرده و دماسنج را بردارید. سپس دماسنج را قبل از قرار دادن در جلد آن با الکل تمیز کنید. کارکنان نحوه انجام این کار را به شما نشان می دهند.