مراقبت از چشم در بخش مراقب پرستاری نوزاد

چشمان را از ابرو تا به سمت بینی بشویید. هر چشم جداگانه. در مورد چشم های چسبناک از سرم نرمال سالین (NaCl 9mg /ml) استفاده کنید که کارکنان می توانند در دسترس شما قرار دهند. بسته بندی باز شده دارای تاریخ است و به مدت ۲۴ ساعت با سر بسته دوام دارد.