مراقبت از ناف در بخش مراقبت پرستاری کودک

در صورت نیاز ناف با آب و بالزام تمیز کننده شسته می شود. در صورت وجود ناف عفونی ، ممکن است نیاز به شستشو با ضدعفونی کننده کلرهگزید ۵ میلی گرم/میلی لیتر یا محلول کلرهگزیدین ۰،۵ میلی گرم/میلی لیتر با توجه به اندازه کودک باشد.