شیر دادن

این که کودک در حین شیردهی به بخش به اندازه کافی بزرگی از پستان دسترسی داشته باشد از ایجاد نوک سینه حساس و زخمی جلوگیری بعمل آورده و از مسدود شدن شیر جلوگیری می کند. دسترسی به به بخش بزرگی از سینه باعث تخلیه موثرتر پستان و در نتیجه افزایش شیر نیز می شود. روشهای زیر می تواند شیر دادن را هم برای مادر و هم برای کودک راحت تر و موثرتر کند.

پستان به دهان گرفتن صحیح و کامل نوزاد

توصیه و راهنمایی برای شیر دهی موثر تر

  • کودک خود را با تمام بدنش کیپ به خود نگه دارید و به طرف خود برگردانید.
  • کودک خود را طوری نگه دارید که نوک پستان شما زیر نوک بینی کودک بیفتد. بگذارید کودک سر خود را کمی عقب نگه دارد. فکر کنید که چانه کودک باید کیپ سینه قرار گیرد و بینی آزاد باشد.
  • صبر کنید تا کودک دهانش را حسابی باز کند. به این ترتیب کودک را باز هم به سینه نزدیک تر خواهید کرد و به کودک اجازه خواهید داد تا مقدار زیادی از پستان و نه فقط نوک پستان را "بگیرد". از فشار دادن سر کودک به سمت سینه خودداری کنید.

هنگامی که قسمت بالای نوک پستان درست در قسمت انتهایی قسمت نرم سق دهان قرار گرفت، از سایش، فشردگی و هرگونه زخم اجتناب می شود. زبان کودک در بالای ردیف دندان زیرین و به سمت بیرون لب پایین قرار دارد. کودک با زبان شیر را به بیرون فشار می دهد. اولین مکش ها ممکن است احساس درد ایجاد کنند، اما باید پس از مدتی کوتاهی درد از بین می رود و احساس کنترل بیشتری خواهید داشت.