موقعیت های شیردهی

بسته به خواسته ها و نیازهای شما و کودک، می تواند خوب باشد که بتوانید در موقعیت های مختلف شیردهی کنید. متداول ترین موقعیت های تغذیه با شیر مادر عبارتند از: نشسته ، نیمه نشسته (خم شده به عقب) و دراز کشید، مهمتر از همه این است که احساس راحتی کنید. با کمال میل موقعیت های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام برای شما و کودکتان بهترین است.

شیردهی نشسته

شیردهی نشسته

 • با کمال میل عموی بنشینید
 • با کمال میل به صورت راحت در یک صندلی/مبل/کاناپه با حایل برای کمر بنشینید، بلندی آن باید مناسب باشد تا بتوانید پاهایتان را روی زمین قرار دهید
 • اگر حایل بیشتری برای کمر خود نیاز دارید، در پشت خود بالشت بگذارید تا بتوانید عمودی بنشینید.

 

شیردهی خم شده به عقب

شیردهی نیمه نشسته (خم شده به عقب)

 • این نوع موقعیت شیردهی می تواند در اوایل سودمند باشد، چون کودک بسیار به بدن شما نزدیک می شود. اگر پوست بر پوست قرار بگیرید منجر به تحریک رفتار شیردهی خواهد شد
 • اگر بصورت خم شده به عقب نشسته اید می توانید کودک را در میان سینه های خود یک سینه قرار دهید
 • بگذارید کودک خودش به دنبال سینه بگردد
 • مزیت این روش آن است که از نیروی جاذبه استفاده می کنید که کودک در حالت کیپ با شما قرار گیرد بدون آنکه نیاز به هدایت زیاد کودک توسط خود شما باشد
 • اگر سینه ها به کنار می افتند، ممکن است نیاز باشد آنها را پشتیبانی کنید تا سینه ها راست به بالا/ جلو بیایند تا کودک راحت تر آن را پیدا کند.

-اطمینان حاصل کنید که مجاری هوای کودک آزاد باشند

شیردهی خوابیده

 • یک یا دو بالشت زیر سر خود بگذارید
 • سپس بر روی پهلویی که می خواهید شیر بدهید دراز بکشید
 • بازوی همان پهلو را کمی بلند کنید، تا میان باز و بدنتان یک «غار» درست شود
 • شکم و باسن خود را به عقب بکشید، تا جا برای کودک باز شود و شما نیز راخت دراز کشیده باشید
 • کودک را بصورتی که بدنش به سمت شما باشد و نوک سینه شما همسطح بینی او باشد قرار دهید تا کودک برای دسترسی نیاز به باز کردن بزرگ دهان خود باشد. سر کودک باید صاف باشد، نه روی بازوی مادر
 • برای این که کودک بتواند کاملا نزدیک شود سعی کنید بازوی پایینی کودک را زیر سینه خود قرار دهید