انتقال خون تعویضی (تعویض خون)

انتقال خون تعویضی (تعویض خون) با هدف اصلاح آنمی (کم خونی) در بیماری همولیتیک و یا هیپربیلیروبینمی در جایی که نوردرمانی برای کاهش سطح بیلیروبین کافی نیست مورد استفاده قرار می گیرد. تعویض خون از طریق یک سوند وریدی ناف انجام می شود، در آنجا مقدار کمی خون از کودک کشیده می شود که بعدا با مقداری مساوی جایگزین می شود. این کار به کمک یک سرنگ انجام می شود. در کم خونی این عمل تا زمانی که حجم خون محاسبه شده کودک جایگزین شود و در هیپربیلیروبینمی تا زمانی که حجم خون مضاعف کودک جایگزین شود تکرار می گردد.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.

اطلاعات بیشتر