سوند ادراری

سوند ادراری (KAD) یک لوله نازک و نرم است که به مثانه کودکانی وارد می شود که به دلایل مختلف مشکل در ادرار کردن دارند و یا در زمانی که اندازه گیری دقیق میزان ادراری که کودک تولید می کند دارای اهمیت است مورد استفاده قرار می گیرد.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.