سونوگرافی

معاینه سونوگرافی با استفاده از مبدل فراصوت انجام می شود که امواج صوتی را به داخل بدن ارسال می کند که سپس از بافت های بدن به مبدل فراصوت بازگردانده می شوند. برای برقراری ارتباط خوب ، از کمی ژل روی پوست کودک استفاده می شود. صدای منعکس شده با استفاده از کامپیوتر به تصاویر متحرک از بافت ها و اندام ها تبدیل می شود که پزشک می تواند آن را تجزیه و تحلیل کند. به عنوان مثال با استفاده از سونوگرافی می توان ساختار قلب و نحوه پمپاژ خون را مشاهده کرد.