معاینه و عکسبرداری رونتگن

معاینه یا تشخیص از طریق عکسبرداری با اشعه ایکس به این معناست که قسمت مورد معاینه بدن با اشعه ایکس مورد تابش قرار می گیرد. پرتوهای اشعه ایکس بسته به نفوذپذیری بافت به بدن نفوذ می کند. برای مثال استخوان اجازه عبور اشعه کمتری را می دهد و بر روی عکس اشعه ایکس واضح تر مشخص می شود. از آنجا که بافت بدن اشعه ایکس را به طور متفاوتی جذب می کند ، به یک عکس متضاد تبدیل می شود و تصویری از فضای داخلی بدن ترسیم می کند که پزشک بخش و پزشک عکسبرداری می توانند آن را بررسی نمایند.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.