(کاتتر وریدی محیطی)PVK

PVK (کاتتر وریدی محیطی) یک شلنگ نازک کوچک است که به رگ خونی وریدی وصل می شود. از طریق آن می توان داروهای داخل وریدی و محلول های غذایی داده شود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.