اکسیژن سنج خون (پالس اکسی متر)

پالس اکسی متر (اکسیژن سنج خون) میزان اشباع اکسیژن خون را با کمک یک حسگر می خواند. حسگر روی دست یا پا قرار می گیرد. دارای دیودهایی است که در دو طول موج نور ساطع می کنند. در طرف مقابل گیرنده ای قرار دارد که نوری را که از روی بافت عبور کرده است ضبط می کند. پس از آن محاسبه اشباع اکسیژن انجام می شود. این خون شریانی غنی از اکسیژن است که سنجش بر روی آن انجام می شود. اگر کودک خیلی حرکت کند ، سنجش می تواند به طور موقت مختل شود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.