تخلیه پلور

چنانچه در کیسه ریه سوراخی ایجاد شود، از تخلیه پلور به عنوان یک روش درمانی استفاده می شود تا ریه ها به طور کامل یا جزئی فرو ریخته شوند. به این حالت نوموتوراکس نیز گفته می شود.

با کمک یک شلنگ تخلیه نازک در داخل قفسه سینه می توان هوای نشت کرده از ریه را بیرون کشید و کیسه ریه فرصتی برای ترمیم پیدا می کند. به عنوان یک قاعده نشت هوا پس از ۳ تا ۵ روز متوقف می شود. در طول درمان بررسی می شود که چه مقدار مایع و هوا از طریق تخلیه خارج می شود. هنگامی که جریان متوقف می شود امتحان می کنند که مکش را مدت ۴ ساعت قطع کنند و ببینید که آیا کیسه ریه دوباره پر شده است. اگر عکسبرداری ریه هیچ مایع/هوا را در کیسه ریه نشان ندهد تجهیزات تخلیه می تواند برداشته شود.
مکش مداوم با کمک یک Thopaz انجام می شود که یک پمپ است که در آن می توان فشار را به طور دقیق کنترل کرد و همچنین در مورد میزان نشت از طریق تخلیه اطلاعات کسب نمود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.

بیشتر بخوانید