پی سی وی کی

pCVK (کاتتر وریدی مرکزی مرکزی) یک شلنگ نازک و نرم است که از طریق یک ورید محیطی برای مثال وارد یک رگ بزرگ نزدیک به قلب می شود. از آنجایی که کاتتر در رگ بزرگتری با جریان خون خوب قرار دارد، می توان مدت زیادی از آن برای ارائه دارو و محلول های تغذیه ای استفاده کرد.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.