(نوار قلب)نظارت

به سینه کودک سه الکترود متصل می شود که نوار قلب را ضبط می کند، فعالیت الکتریکی که هنگام فعال شدن عضله قلب اتفاق می افتد. تمام سلولهای قلب توانایی فعال شدن الکتریکی و در نتیجه یک انقباض مداوم عضلات قلب را دارا هستند. در شرایط عادی، فعال سازی الکتریکی قلب در سیستمی با سلول های خاص عضله قلب، موسم به رکتال، کنترل می شود. این سیستم الکتریکی تضمین می کند که قسمت های مختلف قلب به ترتیب صحیح فعال شوند.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.