بستر باز (محفظه مراقبت باز)

محفظه های مراقبت باز یا öppenvårdskuvös این امکان را فراهم می سازد تا از کودکان کمی بزرگتر که نیاز به گرمای اضافی دارند اما به رطوبت اضافی نیاز ندارند، مراقبت و نظارت به عمل آید. از آنجایی که کودک از محفظه مراقبت باز گرما دریافت می کند ، نیازی به پتو ندارد و این امر باعث می شود کودک از سوی کارمندان مورد نظارت بیشتری قرار گیرد.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.