NO-درمان

درمان NO به این معنی است که اکسید نیتریک به کمک یک شلنگ کوچک به دستگاه تنفس/ CPAP متصل شده است. اکسید نیتریک گازی است که با هوای استنشاقی که کودک از طریق دستگاه تنفس/ CPAP دریافت می کند مخلوط شده است. اکسید نیتریک به عنوان یک ماده سیگنال عمل می کند و باعث می شود عضله صاف اطراف رگ های ریه شل شود و در نتیجه عروق خود را باز کنند. سپس رگها بیشتر عبور دهنده می شوند و این باعث می شود تبادل گاز به راحتی انجام گیرد تا اکسیژن راحت تر وارد بدن شود و دی اکسید کربن خارج شود. دوز گاز داده شده با استفاده از دستگاه - INOmax - با دقت تعیین می شود و بر اساس ترکیب اکسیژن کودک کنترل می شود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.