تصویر سازی تشدید مغناطیسی (ام آر)

معاینه تصویر سازی تشدید مغناطیسی روشی برای تولید تصاویر مقطعی از اندامهای مختلف بدن با استفاده از میدانهای مغناطیسی و امواج رادیویی است ، بدون آنکه بدن در معرض تابش قرار گیرد. دوربین MR از یک تونل تشکیل شده است که هنگام انجام سری تصاویر، یک تخت روان در هنگام معاینه به داخل آن وارد می شود. در طول معاینه ، صدای بلند تند و تیز شنیده می شود ، بنابراین کودک در طول معاینه از حفاظ شنوایی استفاده می کند که حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه طول می کشد. از آنجا که مهم است که در حین معاینه کاملاً دراز بکشید، یه کودک معمولاً داروی آرام بخش داده می شود. کارکنان همیشه در طول معاینه همراه کودک هستند.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.