نوردرمانی

نور درمانی/ فتوتراپی به این معنی است که به پوست کودک یک نور آبی-سبز تابیده می شود که بیلیروبین را دگرگون می کند تا بتواند با ادرار و مدفوع از بدن دفع شود.

در حین معالجه، کودک فقط پوشک پوشیده است تا نور به بیشترین قسمت های بدن کودک بتابد و همچنین چسمان از پرتو نور محافظت می شود تا برای کودک آزار دهنده نباشد.

زردی نوزادی و نور درمانی

اطلاعات بیشتر