نوردرمانی با بیلیسوفت

نور درمانی/ فتوتراپی به این معنی است که به پوست کودک یک نور آبی-سبز تابیده می شود که بیلیروبین را دگرگون می کند تا بتواند با ادرار و مدفوع از بدن دفع شود.

نوردرمانی با بیلیسوفت - کودک در آشیانه نرمی قرار داده می شود که دارای یک صفحه نوری دنباله رو است ، به این معنی که کودک می تواند (در صورت لزوم) حتی در آِغوش یا در هنگام شیرخوردن همچنان به درمان نوری ادامه دهد.در حین معالجه، کودک فقط پوشک پوشیده است تا نور به بیشترین قسمت های بدن کودک بتابد و همچنین چسمان از پرتو نور محافظت می شود تا برای کودک آزار دهنده نباشد.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروان.

زردی نوزادی و نور درمانی

اطلاعات بیشتر