دستگاه نگهداری از کودک زودرس (Kuvös)

هنگامی که از کودک در یک دستگاه مراقبت از نوزادان زودرس نگهداری می شود ، می توان کنترل کرد که کودک به چه میزان گرما و رطوبت نیاز دارد تا دمای بدن خود را ثابت نگه دارد. کودک زودرس مقادیر زیادی آب را از طریق پوست از دست می دهد و تبخیر باعث از بین رفتن گرما می شود. با تغذیه کودک در دستگاه مراقبت از نوزادان زودرس با رطوبت بالا ، از دست دادن مایعات کودک خنثی می شود و آنها شرایط بهتری برای حفظ دمای بدن پیدا می کنند. دستگاه مراقبت از نوزادان زودرس همچنین نظارت از کودک را برای کارکنان آسانتر می کند.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.