لوله گذاری

با استفاده از لارنگوسکوپ ، پزشک لوله تنفسی را در نای از طریق یکی از سوراخ های بینی یا دهان قرار می دهد. از تارهای صوتی عبور می کند و به همین دلیل کودک گریه نمی کند. این لوله با استفاده از نوارچسب بر روی گونه های کودک ثابت شده و سپس به دستگاه تنفسی متصل می شود که در تنفس به کودک کمک می کند.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.