استنشاق

استنشاق به این معنی است که داروها با هوایی که استنشاق می شود داده می شود. این کار با کمک یک نبولایزر که دارو را در ذرات ریز تقسیم می کند تا به تمام قسمت های ریه برسد صورت می گیرد. هنگام استنشاق، دارو بصورت موضعی در دستگاه تنفسی عمل می کند که با خطر کمتری از عوارض جانبی، اثرات سریع و خوبی می دهد.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه