پمپ های انفوزیون

از پمپ های انفوزیون برای تهیه محلول ها و داروهای غذایی کودک به میزان تعیین شده استفاده می شود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.