گریما

برای دادن مخلوطی از هوا و گاز اکسیژن از گریما استفاده می شود. هنگام استفاده از جریان کمی قوی تر، این مخلوط گرم و مرطوب می شود. گریما به گونه های کودک وصل شده و دو "سنبله" نرم وارد بینی می شود که مخلوط از طریق آن داده می شود. میزان اکسیژن/هوا داده شده بر اساس اکسیژن گیری کودک کنترل می شود.
گریما با جریان کم، گاز اکسیژن را در جریان های بسیار کوچک که در بینی با هوای معمولی که کودک استنشاق می کند مخلوط می شود ارائه می کند.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.