نوار مغزی

نوار مغزی یا electroencephalology روشی برای ضبط فعالیت الکتریکی آنی قشر مغز با استفاده از ۱۲ الکترود متصل به پوست سر است. فعالیت الکتریکی آنی مغز با توجه به بیماری ها یا صدماتی که بر عملکرد مغز تأثیر می گذارد تغییر می کند.

EEG برای تشخیص مشکوک بودن به تشنج در کودکان استفاده می شود. صفحه رایانه فعالیت مغز را نشان می دهد و تجزیه و تحلیل معاینه توسط کارمندان متخصص و آموزش دیده انجام می شود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.