سی-پاپ

CPAP (فشار جریان هوای همواره مثبت) درمانی است که در آن فشار هوای مثبت به طور مداوم در طول چرخه تنفس وارد می شود. با باد کردن راه های تنفسی یا افزایش حجم، قسمت های بسته ریه باز می شود و فشار مداوم مانع از ریزش حباب های ریه می شود.

کودک ممکن است برای نگه داشتن تجهیزات CPAP بر روی سرش کلاه بپوشاند. در نزدیکی به بینی کودک، یک معبر تنگ نرم از جنس سلیسکون با دو سنبله قرار دارد که به داخل سوراخ های بینی می رود، آلترناتیو دیگر، استفاده از یک ماسک سیلیکونی نرم است.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.