(Cerebral Function Monitoring)سی اف ام

نظارت بر عملکرد مغزی (CFM) به معنای اتصال مداوم EEG در نوزادان تازه متولد شده است.

بر خلاف یک EEG معمولی، فقط از چهار الکترود استفاده می شود. در صفحه رایانه یک AEEG دیده می شود، یک دامنه EEG یکپارچه تبدیل شده، که نسخه ساده تر و قابل تفسیرتری در مقایسه با EEG است. این aEEG توسط نورولوگ تجزیه و تحلیل می شود و می تواند در مواقع مشکوک بودن به تشنج مورد استفاده قرار گیرد. CFM می بایست با یک EEG استاندارد تکمیل شود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.