بازوبند فشار خون

در هنگام نداشتن سوند شریانی که فشار خون به طور مداوم اندازه گیری می شود ، از بازو بند فشارخون برای اندازه گیری فشار خون کودک استفاده می شود. وقتی از بازوبند فشار خون استفاده می شود، اغلب به آن گرفتن فشار خون به صورت دستی اطلاق می شود.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.