بیلیچک

اگر پوست کودک زرد باشد می توان مقدار بیلیروبین را با کمک بیلیچک اندازه گیری کرد. هنگامی که اندازه گیر بر روی پوست فشار داده می شود یک سیگنال نوری را ارسال می کند که میزان بیلیروبین را اندازه گیری می کند. این عمل پنج بار پشت سر هم انجام می شود. سپس یک مقدار میانگین از اندازه گیری ها تعیین می شود. اگر مقدار آن زیاد باشد اغلب باید با آزمایش خون کنترل شود.
متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.

زردی نوزادی و نور درمانی

اطلاعات بیشتر