سوزن شریانی

سوزن شریانی یک شلنگ نازک است که در شریان روی مچ یا پا نصب می شود. از طریق آن می توان نمونه خون گرفت و فشار خون را اندازه گیرینمود. ضربان قلب کودک نیز می تواند از طریق سوزن شریانی ثبت شود.
متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه