(NAK) کاتتر شریانی ناف

کاتتر شریانی ناف شلنگی نازکی است که در یکی از شریان های ناف قرار می گیرد و از طریق آن می تواند نمونه خون گرفت، فشار خون را اندازه گیری کرد و محلول های تغذیه ای ارائه نمود. ضربان قلب کودک نیز می تواند از طریق کاتتر شریانی ثبت شود. کودک هیچ گونه حسی در ناحیه ته ناف ندارد ، بنابراین دردی به واسطه کاتتر شریانی احساس نمی کند.

متن: ورنیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه.