آژیر آپنه با صفحه حسگر

آژیر آپنه با صفحه حسگر که در زیر تشک کودک در بستر وی قرار می گیرد می تواند تنفس نوزادان را به طور مداوم کنترل کند. این آژیر هشدار دهنده در صورتی که کودک برای مدت ۱۰ یا ۲۰ ثانیه از پیش تعیین شده نفس نکشد سیگنال های نوری و صوتی ارسال می کند.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه