آژیر آپنه با دکمه حسگر

آژیر آپنه با دکمه حسگر روی شکم می تواند تنفس نوزادان را به طور مداوم کنترل کند. این آژیر هشدار دهنده در صورتی که کودک برای مدت ۱۰ یا ۲۰ ثانیه از پیش تعیین شده نفس نکشد سیگنال های نوری و صوتی ارسال می کند.

متن: ورونیکا بری گرن، پرستار دارای پروانه