الف تا ی

در اینجا توضیحاتی در مورد مفاهیم رایج در مراقبت از نوزادان - روشهای معاینه، معالجه، فن آوری و تجهیزات پزشکی پیدا خواهید کرد.

Webbredaktör: Annaklara Martin-Löf

Granskare: Kajsa Bohlin Blennow , Överläkare

Uppdaterad: