PPHN

Persisterande pulmonell hypertension, PPHN, är ett tillstånd där blodkärlen i lungorna är sammandragna, antingen för att kärlen aldrig riktigt slappnat av efter födelsen eller för att de dragit ihop sig som en reaktion på någonting i omgivningen.

Faktorer som kan utlösa PPHN är medfödda infektioner, syrebrist vid födelsen och mekoniumaspiration (se särskild rubrik), men också att barnet blir för kallt eller har ont. När blodkärlen i lungorna är sammandragna går barnets blodcirkulation tillbaka till situationen i fosterlivet, det vill säga väldigt lite blod passerar lungblåsorna. Det leder till att syreupptaget blir för lågt, barnets syresättning sjunker och barnet kan se blåaktigt ut i hudfärgen. Diagnosen ställs på den kliniska bilden och bekräftas av ultraljud på hjärta och kärl.

Vid lindrig PPHN räcker det med att barnet får extra syrgas och ibland stöd för andningen med CPAP. Svår PPHN är ett akut tillstånd som kräver intensivvård. Barnet behöver då respirator, höga halter av syrgas och ibland även tillförsel av gasen kväveoxid (nitric oxide, NO). Både syre och NO hjälper lungkärlen att slappna av. Det finns även mediciner, som kan ges både som dropp och via munnen, som kan hjälpa. I de allra svåraste fallen om barnet inte går att syresätta kan det behövas lungmaskin, så kallad ECMO, och det är alltid viktigt att korrigera eventuella utlösande orsaker samt se till att barnet inte är oroligt eftersom det förvärrar situationen. Därför behöver man ofta även ge lugnande medel, t e x morfin.

Med rätt behandling kommer blodtrycket i lungorna att sjunka och de allra flesta barn återhämtar sig fullt.

Läs mer