Besök - infektionsrisker, handhygien och tobak

I den mån familjen och ert barn orkar går det bra att ta emot besök från släkt och vänner, men begränsa besöken den första tiden.

Ett nyfött barn är i behov av lugn och ro för att växa. För tidigt födda barn är känsligare än andra, till exempel för intryck såsom ljus och ljud.

Ingen som kommer på besök bör vara förkyld eller ha annan smittsam sjukdom. Eftersom barn i förskoleåldern löper en ökad risk att smittas av infektionssjukdomar bör man begränsa besök av barn i denna ålder. Det kan även vara lämpligt att undvika miljöer där många samlas, såsom kollektivtrafik eller gallerior. Det går dock mycket bra att vistas utomhus. Om någon i familjen blir sjuk bör denne undvika nära kontakt med barnet, exempelvis pussar eller nysningar i närheten av barnet. God handhygien upprätthålls normalt med handtvätt i tvål och vatten. I infektionstider skall även handsprit användas.

Det är även viktigt att alltid hålla inomhusmiljön kring barnet rökfri, då nyfödda och för tidigt födda barns lungor är extra känsliga för irritationen från tobaksrök.