Flerfunktionsnedsättning

Här hittar ni information och kontakter för barn med flerfunktionsnedsättning.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

Från barn till vuxen

Barn med svårare funktionsnedsättning och mer komplexa medicinska behov följs vanligen på neuropediatriken, och har inte sällan kontakt med flera andra specialister inom barnsjukvården. Eftersom att barnet/ungdomen har påtagligt nedsatt autonomi och kommunikationsförmåga jämfört med jämnåriga är vårdnadshavare i hög grad involverade i vården.

Vid 18 års ålder överförs den unge till vuxensjukvården. Det innebär att 18-åringen remitteras till primärvården för uppföljning, behandling och samordning av fortsatt vård. I vissa fall remitteras den unge också till Vuxenhabiliteringsmottagningen vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken DSAB i Huddinge och/eller till andra specialister inom vuxensjukvården såsom neurologi, ortopedi, gastroenterologi, psykiatri etc. Vid 18 års ålder avslutas också kontakten vid Habilitering & Hälsas habiliteringscenter för barn och ungdomar, och den unge har möjlighet att söka fortsatta insatser vid habiliteringscenter för vuxna.

För att överföringen till vuxensjukvården ska ske så smidigt som möjligt bör planeringen påbörjas i tid, förslagsvis redan när barnet är 16–17 år.

FUB

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, definierar flerfunktionsnedsättningar på följande sätt:

Barn, unga och vuxna som är på tidig utvecklingsnivå (grav utvecklingsstörning) och har omfattande rörelsehinder samt stora kommunikationssvårigheter, flertalet saknar tal helt. Vanligen tillkommer även funktionsnedsättningar som rör syn och hörsel liksom behov av medicinska insatser pga. epilepsi, svårigheter att äta och dricka, smärta, sömnsvårigheter etc. Det finns en särskild komplexitet, oavsett diagnos, när flera olika och omfattande funktionsnedsättningar förekommer hos en person.

Funktionsnedsättningarna förstärker varandra, de inte bara adderas utan multipliceras även med varandra.

Klicka här för att komma till FUBs hemsida

Habilitering och hälsa

Målet för habilitering är att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet. Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism och rörelsenedsättning. Man kan bland annat få hjälp med att utveckla och bibehålla sin rörlighet och motorik, sin kommunikativa och språkliga förmåga eller sina möjligheter att sköta sitt hem och sin vardag. Basen i verksamheten är runt 15 habiliteringscenter som finns över hela länet. På centren finns flera olika yrkesgrupper och vid behov samarbetar man med läkare vid sjukhusens kliniker.

Här hittar du en länk till samtliga habiliteringscenter i Stockholms Läns Landsting, SLL.

Intyg

Fr.o.m 2016 kommer den barnneurologiska verksamheten att börja tillämpa de regler avseende avgifter för intyg som Stockholms Läns Landsting beslutat om.

Detta innebär att följande intyg kostar (2016 års priser);

Intyg avseende förskola och skolgång 313 kr

Sjukintyg till kommun (t ex skola) 313 kr

Intyg till Transportstyrelsen för körkort

- på begäran från transportstyrelsen 625 kr

- avseende vissa läkemedel 938 kr

Emigration 938 kr

Intyg om funktionshinder (till annan än Försäkringskassan, arbetsförmedling eller socialtjänst):

Reseåterbud 313 kr

För övriga intyg gäller timtaxa (250 kr + moms per påbörjad kvart). Timtaxa tillämpas även för intyg skrivet på annat språk än svenska.

Intyg till Försäkringskassan samt för parkeringstillstånd, färdtjänst, god man och LSS är avgiftsfria

Koordinatorer

Neuroortopedisk koordinator

08-517 778 20

Neurokirurgisk operationskoordinator

För frågor angående neurokirurgiska operationer, kan du ringa vår operationskoordinator. Detta gäller samtal under dagtid, vardagar.

08-517 776 39

Ortopedisk operationskoordinator

För frågor angående ortopediska operation, kan du ringa till vår operationskoordinator. Telefontid mån-tors kl.10-11 och 13-14, fre kl.10-11.

08-517 760 15

Lilla Erstagården

LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.
Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att LSS följs. Varje stödinsats från kommunen ska ta hänsyn till dina individuella behov, som kan variera genom hela livet. Du ska ha ett direkt inflytande över hur insatsen utformas och när den genomförs.

Min stora dag

Min Stora Dag arrangerar Stora Dagar som ni kan ansöka till via deras hemsida. Det kan till exempel vara melodifestivalen, ett sportevenemang eller ett spännande läger.

Min Stora Dag erbjuder också olika Stora Dagar genom aktivitetspaket. De kan innehålla en hotellövernattning och en upplevelse som bio eller besök på en nöjespark. Dom vänder sig till barn och unga som är mellan 4-18 år och lever med en allvarlig sjukdom och/eller diagnos. Ansökan kompletteras med ett utlåtande från vårdpersonal. Alla Stora Dagar är kostnadsfria.

Här kan du ansöka om en stor dag

Ortoped- och medicintekniska hjälpmedel

För kontakt med hjälpmedelcentralen välj i vilken del av länet du bor nedan, norr- eller söderort. Du länkas då vidare till den hjälpmedelscentral som har ansvar för ditt område.

Läs om hjälpmedel i norrort här 

Läs om hjälpmedel i söderort här

Ortopedteknik

TeamOlmed 

Aktiv ortopedteknik 

Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)

Övriga Mottagningar

Endokrinmottagningen, Solna
08-123 775 78

Gastrosjuksköterska, Huddinge
08-585 873 48

Gastromottagningen, Solna
08-123 795 54

Kirurgmottagningen, Solna
08-123 779 50

Metabolmottagningen, Solna
08-123 773 18

Nutritionssjuksköterska, Huddinge
08-585 815 83

Nutritionssjuksköterska, Solna
08-123 776 80

Uroterapimottagningen, Solna
08-123 777 92