Lipoprotein (a), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Lp(a)
Rapportnamn: P-Lipoprotein(a)
Indikationer / kompletterande analyser:

Höga nivåer av Lipoprotein(a) (Lp(a)) är en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom, aortastenos och ischemisk stroke. Lp(a)-nivån är framförallt genetiskt betingad och påverkas inte av livsstilsfaktorer eller traditionella lipidsänkande behandlingar (t.ex statiner, ezetimibe, fibrater). Däremot har studier visat att behandling med PCSK9-hämmare kan minska Lp(a) nivåerna upp till ca 30 %. Fördelningen av Lp(a) nivåer i befolkningen är skev, där majoriteten har låga nivåer och cirka 20 % har höga nivåer, >125 nmol/L. Bestämning av Lp(a) kan vara av värde vid hög risk för kardiovaskulär sjukdom eller tidig etablerad sådan, särskilt hos individer med ärftlig belastning. 1-2

Tilläggsinformation

Lp(a) består av en LDL-partikel med apolipoprotein (a) (apo(a)) kovalent bundet till apoB-100. Nivån i plasma varierar obetydligt med åldern men avsevärt mellan olika individer och dessutom finns etniska skillnader. Variationen betingas till största delen av en genetiskt bestämd storlekspolymorfism för apo(a) där isoformer av mindre storlek är associerade med högre plasmanivåer av Lp(a).1-2

Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Efter provtagning:
 • Vänd röret direkt efter provtagning 6-10 gånger. 
 • Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. 
 • Om röret anländer till laboratoriet inom 4 timmar behövs ingen centrifugering. 
 • Röret kan förvaras i rumstemperatur, max 4 timmar. 
Undvik att ställa provrören i direkt solljus. 
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur 15 - 25°C, max 4 timmar
Centrifugering: 
 • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G.
Centrifugerat prov:
 • Kylt 4 - 8 °C, max 1 dygn
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Häll av plasma till ett avhällningsrör utan tillsats. 
 • Märk röret med "Plasma" och identitet/streckkod.​
 • Kylt 4 - 8 °C, max 4 dygn
 • Fryst -20 °C, vid längre än 4 dygn förvaring
 • Undvik upprepad frysning och tining
För prover som skickas med post. Se information här.
Referensintervall:

Enhet: nmol/L
< 200

Referensintervallet motsvarar 97,5:e percentilen på eget undersökt material av 150 individer.
Tidigare studier har visat en ökad kardiovaskulär risk vid betydligt lägre värden än så och enligt European Atherosclerotic Society är önskvärda nivåer av Lp(a) < 80:e percentilen eller < 50 mg/dL vilket motsvarar ca 125 nmol/L.3

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Litteraturreferenser:
1. Nordestgaard, B. G.; Chapman, M. J.; Ray, K.; Boren, J.; Andreotti, F.; Watts, G. F.; Ginsberg, H.; Amarenco, P.; Catapano, A.; Descamps, O. S.; Fisher, E.; Kovanen, P. T.; Kuivenhoven, J. A.; Lesnik, P.; Masana, L.; Reiner, Z.; Taskinen, M. R.; Tokgozoglu, L.; Tybjaerg-Hansen, A., Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur. Heart J. 2010, 31 (23), 2844-53
2. Nordestgaard, B. G.; Langsted, A., Lipoprotein (a) as a cause of cardiovascular disease: insights from epidemiology, genetics, and biology. J. Lipid Res. 2016, 57 (11), 1953-1975
3. 1. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011 Jul;32(14):1769-818. PubMed