Genotypning Warfarin, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • farmakogenetisk analys (Genotypning Warfarin)
  • CYP2C9(Genotypning Warfarin)
  • VKORC1
  • warfarin
Remiss:
Pappers remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss: 
  • provtagningsorsak (t.ex. planerad behandling med warfarin eller annan vitamin K-antagonist, oväntat högt eller lågt dosbehov eller svårinställd dos vid antikoagluativ behandling
  • antikoagulativt läkemedel inklusive dosering (vid pågående medicinering)
  • övriga läkemedel som patienten behandlas med.
  • om patienten är av asiatisk eller afrikansk härkomst (påverkar dosberäkningen)
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS! provet får inte centrifugeras eller frysas!
Volym 4 ml venblod.

Provtagning kan ske oberoende av tid på dygnet och läkemedelsintag
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall provet förvaras kylt. OBS! provet får inte frysas.

Referensintervall:
Skriftligt svar med individuell bedömning ges av ansvarig läkare.
Svarsrutiner:
Normal svarstid cirka en vecka. Vid behov av snabbare handläggning vänligen kontakta jourhavande läkare på Klinisk farmakologi.
Ackreditering:
VKORC1: Nej
CYP2C9: Ja

Kommentar:
Mutationer i generna VKORC1 och CYP2C9 avgör till stor del känsligheten för warfarin och förklarar tillsammans ca 40% av den variation som ses i warfarindos mellan olika patienter. Utöver information om patientens genotyp innehåller remissvaret en förutsägelse av lämplig warfarindos (underhållsdos) för den aktuella patienten, baserad på den genetiska informationen tillsammans med uppgift om kön, ålder och intag av eventuella interagerade läkemedel. Dosförutsägelsen korrigerar för ungefär två tredjedelar av den totala mellanindividsvariationen, men är mindre tillförlitlig hos patienter av asiatisk eller afrikansk härkomst.