En randomiserad kontrollerad multi-center interventions studie med målsättning att bevara faktorer i cirkulerande blod väsentliga för normal utveckling hos extremt prematurfödda barn.

Akronym LIM
Syfte Det övergripande syftet är att skapa ett vetenskapligt underlag (evidens) för hur storlek av blodprovsvolymer under de 2 första levnadsveckorna är kopplade till utveckling av sjuklighet hos extremt prematurfödda barn (födda mellan graviditetsvecka 22+0 och 26+6). Tillgängliga analysmetoder för klinisk blodprovsdiagnostik kräver idag blodvolymer som är oproportionerligt stora i förhållande till det extremt prematurfödda barnets egen blodvolym. Projektet v ill undersöka om en dry g halv ering av prov tagningsv olym under de 2 första lev nadsv eckorna kan minska sjukdomsbördan hos denna grupp av patienter. Halvering av provtagningsvolym åstadkoms genom användning av analysmetoder som kräver betydligt mindre blod men ger exakt samma diagnostiska information. Den statistiska styrkan i studien är baserad på antagandet att en halvering av provtagningsvolym de första 2 levnadsveckorna leder till en halvering av förekomsten av bronko-pulmonell dysplasi (kvarstående extra syrgasbehov vid 36 veckors postmenstruell ålder).
Urvalskriterier Forskningspersonerna utgörs av extremt prematurfödda barn, som föds mellan graviditetsvecka 22+0 och 26+6, på på någon av sjukvårdsenheterna Skånes Universitetssjukhus i Lund, Östra Sjukhuset i Göteborg och Karolinska Universitetsjukhuset i Stockholm.
Sökord prematur, nyfödd, blodprov
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Barn-ALB, ME Neonatologi

Tillbaka

Uppdaterad: