Kan hyperbar oxygenbehandling bota Lång COVID?

Akronym HOT-LOCO
Syfte Ett stort antal yngre och arbetsföra personer lider fortfarande av post-COVID komplikationer efter insjuknande sedan våren 2020. Uppskattningsvis kan tio procent av alla som haft COVID-19 drabbas av det syndrom som kallas Lång COVID. HBO ser ut att fungera på svår COVID-19, som huvudsakligen är en inflammatorisk sjukdom. Forskning talar för att kärlinflammation även är inblandat i Lång COVID. HBO är immunmodulerande och antiinflammatoriskt med få biverkningar jämfört med många andra immunmodulerande och antiinflammatoriska läkemedel. Huvudsyftet är att utvärdera om HBO förbättrar hälsorelaterad livskvalitet jämfört med placebo.
Urvalskriterier "INKLUSIONSKRITERIER • 18–60 år • Tidigare väsentligt frisk eller mild systemisk sjukdom (ASA 1–2) • Symtom som överensstämmer med Lång-COVID • Diagnoserad Lång-COVID (U09.9) EXKLUSIONSKRITERIER • Gravida kvinnor • ASA 3 eller mer av annan orsak än Lång-COVID • Mer än 70 i RAND 36 domäner RP och PF • Diabetes • Hypertoni diagnostiserad innan COVID-19 • Kontraindikationer för HBO enligt lokala rutiner • Deltagande eller nyligen deltagit i annan läkemedelsstudie • Kognitiv svikt eller språkförbistring som omöjliggör informerat samtycke • Arbetsför (eller studerade) innan COVID-19 • Skriftligt samtycke enligt ICH-GCP"
Sökord Lång COVID, postcovid, hyperbar syrgasbehandling, tryckkammare, syrgas, HBO
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Funktion PMI, ME Intensivvård och Thoraxoperation

Tillbaka

Uppdaterad: