Studie av Snabb hjärtrytm med avseende på typ av rytmrubbning, behandling och utfall. En multinationell, multicenterstudie

Akronym FAST
Syfte Studera foster med SVT eller AF och effekten av de olika behandlingsstrategierna på utfall från tid för diagnos (gestationsålder) till (A) död eller (B) utskrivning från sjukhus vid maximalt 30 dagars postnatal ålder och andel som föds fullgångna samt med normal rytm Patienterna kommer att delas in i fyra grupper: (1) SVT med hydrops, (2) SVT utan hydrops, (3) AF med hydrops, (4) AF utan hydrops
Urvalskriterier -Moderns skriftliga medgivande till deltagande i studien -Fostertakykardi med en hjärtfrekvens (HF) >180/min under minst 10% av observationstiden eller HF>170/min under 100% av observationstiden. -Gestationsålder < 36+0 veckor i samband med inklusion i studien -Frisk moder utan kardiologisk sjukdom eller signifikanta EKG-avvikelser
Sökord foster, takykardi
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Barn-ALB, ME Högspecialiserad barnmedicin 2

Tillbaka

Uppdaterad: